Защо многообразието на работното място и в живота са важни за нас?

В Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ винаги сме вярвали, че всеки човек е ценен сам по себе си. И че трябва да бъде подкрепян да развива своите заложби, умения и идеи.

Затова в края на април 2022 г. се присъединихме към общността от компании и организации, които подкрепят Хартата на многообразието в България. В своята работа те се ръководят от ценностите на многообразието и вярват, че то е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите, партньорите и съмишлениците да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си.

Защо за нас е важно да сме част от тази общност?
За нас принципите на толерантността, уважението към всеки и разнообразието на идеи и подходи са от изключителна важност. Мотото ни е, че „Изкуството придава смисъл и ни помага по-добре да разберем самите себе си, хората и света около нас“. Така поощряваме всеки от нашия екип, клиентите и партньорите, с които работим, и участниците в нашите обучения, събития и творчески сесии да търсят своя смисъл в нещата, които правят, и да са отворени към чуждите гледни точки. В основата на нашия подход е креативността и мисленето „извън рамките“, а те са невъзможни без да приемаме многообразието и правото на всеки да има (и отстоява) своето виждане за нещата около нас.

Другото основно направление, в което работим, е културното многообразие и създаването на възможности за хората с увреждания, в т.ч. на възрастните хора с деменция и Алцхаймер, да се докоснат до красивия свят на изкуството. Така искаме да „отворим“ сетивата им, да им помогнем по-лесно да се социализират и да заемат и върнат достойното си място в обществото.

Вярваме, че колкото повече стават компаниите и хората у нас, които следват и прилагат ценностите на Хартата за многообразието, толкова по-„отворени“ и отговорни към околните ще бъдем. И това ще ни помогне да вървим напред!

Как прилагаме принципите на многообразието в работата си?
Дейностите и политиките, които следваме като работодател и бизнес партньор, поставят в основата си принципите на честност, почтеност, отговорност, уважение, недискриминация и право на всеки да има и отстоява личната си гледна точка.

Във вътрешните правила за работа следваме политиката на равни възможности и недискиминация по полов, възрастов, религиозен, етнически, расов или друг признак. Вътрешните и външните експерти, с които работим и си сътрудничим, са на различна възраст и с различни интереси и опит. Ние стриктно зачитаме техното право на лично пространство и мнение. Такъв е и подходът ни по отношение на нашите клиенти, партньори и участници в проекти, обучителни и творчески събития. Политиката ни за защита на личните данни и общите условия за ползване на услугите ни са публично оповестени на интернет сраницата на Студиото. Така гарантираме прозрачността на дейностите, които извършваме.

Обученията, творческите сесии и услугите, които предоставяме, са отворени за всички, които се интересуват от темите, по които работим, и са съгласни да уважават принципите, по които го правим. При дейностите ни с хора с увреждания и възрастни хора с деменция и Алцхаймер стриктно зачитаме специфичните им образователни и здравословни потребности, правото им на лично достойнство и доброволност на включването. Във връзка с това не публикуваме техни снимки, освен ако нямаме съгласие за това от техните близки, настойници или социалните институции, в които са настанени.

Планираме и в бъдеще да следваме тези политики и правила, защото вярваме, че те създват правилната база за успех – не само на нас, като организация, но и на обществото ни като цяло.

 

За повече информация относно дейността ни в подкрепа на Хартата на многообразието в България следете фейсбук профила на Студиото.