Как да представяме културно-историческото наследство на хората с увреждания? И как да подпомогнем експертите, работещи в музеи и художествени галерии, в тази задача?

На тези въпроси ще търсим отговор с новия ни проект – “CURABILITY – Cultural Accessibility” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420). Партньорството включва 7 организации от 6 европейски държави – FEDERACIO D’ASSOCIACIONS DE DISCAPACITATS FISICS I ORGANICS MESTRALCOCEMFE TARRAGONA (Испания), Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ (България), VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI – EDUPRO (Литва), G.G. EUROSUCCESS CONSULTING (Кипър), Културна асоциация „Microkosmos“ (Италия), Фондация „Instytut Re-Integracji Spolecznej“ (Полша) и Open Europe (Испания).

Чрез проекта искаме да:

 • Помогнем на музеите и художествените галерии по-добре да разбират нуждите на посетителите с увреждания и да предприемат необходимите промени и подобрения в средата и отношението към тях;
 • Споделим добри практики за повишаване на компетенциите и уменията на културните институции и работещите в тях да подпомагат посетителите с увреждания и да подобят достъпа им до културно-историческото наследство;
 • Подкрепим новаторски решения за по-добър достъп, за да могат хората с увреждания да се докоснат до културно-историческото наследство;
 • Въвлечем работещите в културния сектор и хората с увреждания като консултанти, съ-създатели и оценители на предложените решения за по-добър достъп;
 • Дадем добър пример, повишим осведомеността, провокираме идеи и въвлечем и други културни институции да действат и да привлекат още заинтересовани към каузата.

По време на проекта „CURABILITY“ ще:

 1. Разработим Задълбочен анализ за „Музеите като ролеви модели за достъп до културно-историческо наследство“ (под формата на „live:docs“-документ);
 2. Създадем Европейска мрежа от заинтересовани и достъпни музеи и галерии и на база-данни с примери на проекти, обучения и добри практики за културно-историческо наследство, достъпно за хора с увреждания;
 3. Разработим и организираме серия от уебинари за куратори по темите за „3D дизайн и принтиране“ и „Културна достъпност“;
 4. Създадем CURABILITY общност и промотираме използването на иновативни и достъпни инструменти за прозрачност, валидиране и признаване на получените компетенции, като GENIE CHALLENGE и екосистемата на Open Badges;
 5. Организираме застъпническа кампания на европейско ниво и инициираме обществена петиция – “CULTURAL VADEMECUMS” с препоръки за промяна на публичните политики в тази област;
 6. Поставим основите на ежегодно състезание на местно, регионално, национално и европейско ниво за най-достъпно културно пространство.

По този начин искаме да „отворим“ културния сектор към хората с увреждания и да помогнем на културните институции, хората, работещи в тях, обучителите, отговорните институции и заинтересовани страни да повишат осведомеността и компетенциите си по темата как да направим културно-историческото наследство по-достъпно за хора с увреждания.

За повече информация следете фейсбук профила на Студиото и интернет страницата на проекта.

Проектът “CURABILITY – Cultural Accessibility” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420) е финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС чрез Испанската Национална агенция.

        2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420           

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.