Как да подкрепим специалистите и обучителите в сферата на психологическата помощ да развият професионалните си компетенции и умения за фасилитиране и кризисен мениджмънт в контекста на извънредни ситуации?

Това е във фокуса на проекта „Ранна психологическа интервенция“ (2020-1-PL-KA202-082075), финансиран по програма „Еразъм+“. Основните целеви групи са психолози, психотерапевти и психоаналитици, които се интересуват от развиване на знания, умения и компетенции за психологическа подкрепа при извънредни ситуации, и обучители от сферата на професионалното образование в областта на психологията, които се интересуват от възможността да предоставят обучение по ранна психологическа интервенция.

Основните резултати, които бяха постигнати, включват разработване на два Масови отворени онлайн курса (Massive Open Online Courses, MOOCs), които да подпомогнат обучението на заинтересованите експерти и обучители да развият клиничните си компетенции за предоставяне на психологическа подкрепа на пострадали при природни бедствия и хуманитарни кризи и за повишаване на личностната и общностна устойчивост към стрес в случаите на извънредни ситуации. Разработените и преведени на различни езици (в т.ч. български) материали могат да бъдат лесно адаптирани за различни по вид обучения за развиване на уменията за фасилитиране при кризисен мениджмънт, за подобряване на координираните и интегрирани психологически интервенции в контекст на извънредни ситуации, за намаляване на техния ефект и за подкрепа на по-бързото възстановяване на засегнатите общности.

Партньорството включва организации от различни европейски държави, в т.ч. Италия (Асоциация EMDR Italia, Асоциация Pixel), Полша (Университет Jan Kochanowski University, Kielce), Чешката република (Асоциация на клиничните психолози), Франция (Институт Алфред Адлер, Париж), Гърция (Institute of group analysis, Атина), Словакия (Прешовски университет), както и голям брой асоциирани партньори.

Радваме се, че и Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ се присъедини като един от тях.

Повече информация за проекта можете да намерите на неговата интернет страница.

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.