Как да повишим креативността и да създадем и поддържаме ефективна групова динамика в онлайн обучителна среда?

Това е основният въпрос, на който ще отговорим в следващите две години с новия ни проект „Т4Т – Обучителни ресурси в дигитална среда” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654). Партньорството включва организации от 6 европейски страни – DOMSPAIN (Испания), Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ (България), VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI – EDUPRO (Литва), SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Полша), VI One Consultancy (Нидерландия) и MyArtist Koin.S.Ep (Гърция).

Основната цел е да се повиши капацитета на обучителите и тренинг професионалистите да изграждат и поддържат ефективна групова динамика в дигитална и хибридна (смесена) обучителна среда. С това искаме да им помогнем по-добре да въвличат своите онлайн обучаеми и да им дават същото ниво на интерактивност и човешко преживяваме, като в присъствените занятия.

По време на проекта ще:

 1. Разработим Насоки как по-добре да създаваме ефективна групова динамика в онлайн обучителна среда, които ще включват следните модули:
  • Особености на онлайн обучителната среда в сравнение с присъствената и хибридната (смесената);
  • Повишаване на креативността и ангажираността на обучаемите в дигитална среда чрез артистични и творчески дейности;
  • Дигитални инструменти и софтуерни решения, подходящи за поддържане на ефективно онлайн взаимодействие с обучаемите;
  • Особености на ангажирането на обучаемите и работа в малки групи в онлайн среда;
  • Създаване на ангажиращи енергизиращи и закриващи обученията упражнения, подходящи за онлайн или отдалечено учене;
  • Роля и поведение на обучителя в онлайн среда – съвети за успех;
 2. Създадем Ресурсна библиотека с полезни материали как да поддържаме ефективно групово взаимодействие в онлайн обучителна среда.
 3. Организираме обучение за обучители (в Гърция), по време на което ще представим Насоките и Ресурсната библиотека пред нашите обучители и ще им покажем как да приложат предлаганите обучителни подходи в ежедневната си работа.
 4. Разработим интерактивна база-данни с практически упражнения за повишаване на груповата динамика в онлайн обучителна среда. Създадените енергизиращи, подгряващи и закриващи обученията дейности ще бъдат в следните области:
  • Практически упражнения подходящи за езиково обучение;
  • Практически упражнения подходящи за предприемаческо обучение;
  • Практически упражнения подходящи за преподаване на екологични теми;
  • Практически упражнения базирани на творчески и креативни дейности;
  • Практически упражнения подходящи за ИКТ обучение;
  • Практически упражнения подходящи за хора с увреждания;
 5. Организираме серия от международни уебинари за пилотиране на разработените упражнения в партньорските страни, както и на мултипликационни срещи за представяне на създадените ресурси и материали.

По този начин ще повишим компетенциите и уменията на обучителите за особеностите на създаването и поддържането на ефективна онлайн групова динамика и за гарантиране на високо ниво на обучително преживяване в дигитална и хибридна (смесена) среда. Освен това ще дадем на е-обучителите и водещите набор от практически енергизиращи, подгряващи и закриващи упражнения, както и видео ресурси как лесно да ги приложат в онлайн среда. В резултат на всичко това искаме да създадем мрежа от обучители и тренинг професионалисти, които знаят как да осигурят същото високо ниво на взаимодействие и включване на обучаемите в онлайн среда, както в присъствените форми.

За повече информация следете фейсбук профила на Студиото и интернет страницата на проекта на www.digitaltools4teaching.eu

Проектът „Т4Т – Обучителни ресурси в дигитална среда” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654) е финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС чрез Испанската Национална агенция.

         2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654   

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.