Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Креативно и обучително студио “ARTIED цели да повиши интереса на хората към изкуството във всичките му форми и активно да го включи в процеса на неформално учене и личностно развитие. Основният ни фокус е върху развиването на креативността и умението да мислим „извън рамките“, да скъсаме със стереотипите, да повишим емоционалната си интелигентност, да намалим стреса, да се презаредим с положителни емоции и да се научим да „живеем бавно“ и в хармония с природата. Друга сфера на дейност е развитието на предприемачески умения за млади творци и творчески настроени хора, с което искаме да подпомогнем тяхното личностно и професионално израстване и възможностите им да започнат самостоятелна кариера или собствен бизнес. ARTIED е регистрирано като културна организация към Министерството на културата на Република България (N 105 (2163) / 08.04.2021).

Във връзка с реализацията на дейностите на Студиото и поддържането на контакт с настоящи и потенциални ползватели на услугите ни, събираме лични данни чрез интернет страницата www.arti-ed.com и профилите на Студиото в социалните мрежи, чрез форми и формуляри за регистрация в събития, които организираме, и чрез снимки, видео или аудио записи от присъствените или онлайн събития, които провеждаме. Личните данни се събират, обработват и съхраняват съгласно условията на Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), другите действащи подзаконовите нормативни актове в тази сфера, Общите условия и политика за ползване на бисквитки на Креативно и обучително студио “ARTIED, както и съгласно принципите за добросъвестност, прозрачност и законосъобразност.

Нашият стремеж е да ограничаваме до минимум личните данни на потребителите, които събираме, да ги използваме само и единствено във връзка с това, за което са ни били предоставени, и да ги съхраняваме за възможно най-кратък период, след което да ги унищожаваме съгласно установените правила и действащите нормативни разпоредби. В случай, че до нас достигнат лични данни на лица под 16 години, такива се събират по изключение и при дадено предварително съгласие/уведомяване от страна на родителя или настойника на съответното непълнолетно лице. Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят до расовия или етнически произход на лицата, тяхните религиозни и/или политически убеждения, членства в организации от какъвто и да е тип, както и информация, свързана с генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние и сексуалната ориентация на лицата.

Типът лични данни, които събираме, е:

  • Име и фамилия, email адрес и по желание телефонен номер на отправилите запитване през секция „Контакти“ на интернет страницата или чрез формите и формулярите за регистрация в събития, които организираме, с цел обратно свързване със заявителя;
  • Име и фамилия, email адрес, телефон и друга информация от участващите в събития, реализирани по проекти, финансирани от Оперативните програми или други фондове и програми на ЕС, от финансиращи програми на местно, регионално и национално ниво или от други донори – съгласно политиката и изискванията на съответната финансираща програма или организация. Събраните по този начин лични данни се използват единствено и само с цел документиране и отчитане на съответното събитие;
  • Снимки, видео или аудио записи от присъствените или онлайн събития, които провеждаме, с цел визуализиране на събитието и промотиране дейността на Студиото;
  • Информация от бисквитки, скриптове, пиксел маркери и друг вид разширения, с цел поддържане и подобряване на фукционалността и интерактивността на интернет страницата и на достъпа й до свързаните с нейната дейност други страници, в т.ч. социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и пр. или онлайн платформи за конферентни разговори като Zoom, Skype, Messenger, Google и др.;
  • В случай на сключване на договор или друг вид споразумение за извършване/доставка на услуга от страна на Студиото или при изпълнение на проект – лични данни на физическото или юридическо лице, на което се доставя услугата или което е включено в проекта, съгласно действащото в съответната област законодателство;
  • Необходими лични и банкови данни за извършване на плащания по предоставени от Студиото услуги или реализирани проекти, както и при предоставени към Студиото услуги от физически или юридически лица;

В Креативно и обучително студио “ARTIED не предоставяме споделените с нас лични данни към други физически или юридически лица, с изключение, ако достъп до тази информация ни бъде поискан от компетентните държавни органи – МВР, прокуратура, съд, НАП, Комисията за защита на личните данни и под. При ограничени случаи и съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и принципите на законосъобразност, поверителност и добросъвестност споделяме тази информация с трети страни, които ни помагат да поддържаме или реализираме услугите си – като хостинг компании, компании за обработка на получените плащания, по операции по сигурността, доставчици на куриерски услуги, за анализ на трафика и провеждане на онлайн допитвания към клиентите и учасниците в събитията и под. При възникването на друг случай бихме се съгласили да споделим предоставени ни лични данни само и единствено след писмено изразено съгласие от страна на притежателя им.

В случай, че потребител има възражения за начина на събиране, обработка, съхранение или унищожаване на събраните от Креативно и обучително студио “ARTIED лични данни, той/тя може да се обърне към Комисията за защита на личните данни като компетентният надзорен орган за защита на личните данни.