Могат ли обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на обучаемите с ментални или интелектуални затруднения и увреждания? И какви модели, техники и подходи могат да използват в работата си?

Това са темите, върху които се фокусираме в новия си проект “COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми” (2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918). Партньорите са от Испания, България, Литва, Гърция и Италия и включват: Associacio Familiars Persones Amb Discapacitat Intel.Lectual I Del Desenvolupam Ent / L’associació del Taller Baix Camp, Креативно и обучително студио “АРТИЕД”, VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO), Corporation for Succor and Care of Elderly and Disabled (FRODIZO), Associació Educativa I Cultural Blue Beehive и Fondazione Istituto dei Sordi di Torino.

Дългосрочните цели на проекта са: 1) да предостави на обучителите, преподавателите, педагогическия персонал в социалните институции и др. ефективни методи за превенция, управление и намаляване на агресивното поведение от страна на хората с ментални и интелектуални затруднения и увреждания; и 2) да повиши уменията за емоционална устойчивост на обучителите, за да гарантира по-добро участие на обучаемите в учебния процес, а с това и по-доброто им включване в различните сфери на живота.

В рамките на проекта ще:

1. Създадем база данни в 2 части:

  • Част 1) Методи, инструменти и подходи за идентифициране, превенция и управление на агресивно поведение от страна на хората с ментални или интелектуални затруднения и увреждания;
  • Част 2) Методи, инструменти и подходи, чрез които обучителите могат да повишат своята емоционална устойчивост и да се справят по-добре с трудни ситуации при работата с хора с ментални или интелектуални затруднения и увреждания;

2. Организираме серия от онлайн презентации на базата данни във всички партньорски държави (ще бъдат видео заснемани);

3. Разработим самообучителен курс, тип „SPOOC (Self-Paced Online Open Course“, със 7 модула по следните теми:

  • a. Агресия: причини, видове, проявление (разпознаване на проявленията на агресивно поведение, разбиране на причините за агресията, пасивна агресия);
  • b. Вербална и невербална агресия и как да я ограничим;
  • c. Комуникационни стратегии (как да улесним комуникацията с хора с различни ментални и/или интелектуални затруднения и увреждания);
  • d. Език на тялото – клиенти и специалисти (техники как да не се провокира агресивно поведение; видео материали, които да онагледят предложените идеи);
  • e. Управление на конфликти, разчупване на съществуващите предположения, предразсъдъци и стереотипи за уврежданията;
  • f. Социални и емоционални умения на специалистите, работещи с хора с увреждания (познания за емоциите в различните видове ситуации при общуване с хора с увреждания);
  • g. Изграждане на устойчивост и позитивно отношение у специалистите, работещи с хора с ментални и/или интелектуални затруднения и увреждания.

4. Организираме Обучение за обучители в Литва (под формата на т.нар. „LTTA“), за да тестваме разработените материали и серия от обучения на национално ниво във всяка от партньорските страни, за да представим изготвения самообучителен курс.

5. Разработим мобилно приложение за комуникиране на емоциите. То ще подпомогне обучителите, преподавателите и останалия педагодически персонал на различните по вид организации, работещи с хора с увреждания, социалните работници (както и семействата, неформалните болногледачи и пр.) по-добре да разпознават различните ситуации, при които хората с увреждания имат затруднения да комуникират нуждите си (а специалиситите – да разбират тези нужди), и превантивно да могат да прилагат различни подходи, вземащи предвид наблюдаваните емоции;

6. Организираме серия от мултипликационни срещи във всяка от парньорските страни, на които да представим резултатите от проекта, разработените материали и постиженията.

За повече информация следете фейсбук профила на Студиото, профила на проекта във Фейсбук, както и интеренет страницата му – https://copewithagression.eu/

Проектът “COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми” (2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918) е съ-финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, чрез Испанската национална агенция.

   2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918 

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.